Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

 

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále též označovaného jako zákazník) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.naplotik.cz (dále jen „internetový obchod“). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.

 2. Prodávající je společnost carport-exchange.com, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, Česká republika, IČ: 04529031, DIČ: CZ04529031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 63974, tel.: +420 730 513 76, e-mail: naplotik@naplotik.cz Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 3. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též označovaný jako "kupující - spotřebitel"), a kupující, který spotřebitelem není. Takovým kupujícím může být jednak kupující – nepodnikatel (dále také označovaný jako „kupující – nepodnikatel“) a dále kupující – podnikatel (dále též označovaný jako "kupující - podnikatel"). Kupující - spotřebitel je ten člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedená v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující - nepodnikatel je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (může se jednat např. o spolky). Kupující - podnikatel je ten zákazník, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li zákazník, který je fyzickou osobou nebo osobou zapsanou v obchodním rejstříku, v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro kupujícího - podnikatele uvedená v těchto obchodních podmínkách.

 4. Společné označení pro prodávajícího a kupujícího je „smluvní strany“, popř. „strany“, a jednotlivě „strana“ či „smluvní strana“.

 5. Zbožím se rozumí zákazníkem vybrané a v jeho objednávce konkrétně označené výrobky, produkty anebo služby z nabídky prodávajícího uvedené v internetovém obchodu (dále jen „zboží“).

 6. Smluvní vztah prodávajícího a zákazníka se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou smlouvou, OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“); není-li však zákazník kupující - spotřebitel, ve smyslu ustanovení § 419 OZ ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, na závazkový vztah mezi prodávajícím a takovým zákazníkem se zákon o ochraně spotřebitele nepoužije, nestanoví-li právní předpis jinak. Na smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem se nebude aplikovat Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. „Vídeňská úmluva“).

 7. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící internetový obchod (včetně fotografií nabízených výrobků či produktů) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod. 

II.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující je povinen v rámci jedné objednávky objednat zboží minimálně v hodnotě 390,- Kč s DPH, nevyplyne-li z internetového obchodu jinak.

 2. Je-li zákazníkem kupující - spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 OZ, avšak s výhradami vyplývajícími z uvedeného ustanovení, je umístění nabízeného výrobku, produktu nebo služby prodávajícím na stránky internetového obchodu; kupní smlouva pak vzniká doručením objednávky kupujícího – spotřebitele prodávajícímu. Doručení objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu - spotřebiteli informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů (např. právo spotřebitele odstoupit od smlouvy – viz článek VI. bod A těchto OP).

 1. U ostatních zákazníků, kteří nespadají pod odst. 1 tohoto článku OP, je návrhem na uzavření kupní smlouvy jimi odeslaná objednávka zboží. Samotná kupní smlouva je v takovém případě uzavřena momentem zaslání dotčenému zákazníkovi závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou, příp. zasláním potvrzení o doručení objednávky či jiného obdobného dokumentu.

 2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je všem zákazníkům umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložili, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku zákazník odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ nebo tlačítko s textem obdobného významu.

 3. Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vždy nedílnou součástí kupní smlouvy. Výjimku tvoří pouze ta ustanovení OP a reklamačního řádu, které z povahy věci na příslušného zákazníka nedopadají (např. ustanovení týkající se jen spotřebitelů se nevztahují na podnikatele apod.). Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s OP, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 4. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. Takto může postupovat pouze v případě kupujícího – nepodnikatele nebo kupujícího – podnikatele. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat dotčeného zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že dotčený zákazník zaplatil již část nebo celou kupní cenu zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.

 5. Vlastnické právo na zboží přechází na zákazníka až úplným zaplacením kupní ceny za zboží. Převzetím zboží přechází na zákazníka nebezpečí škody. Škoda na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 6. Zákazník bere na vědomí, že obrazové informace k nabízeným výrobkům, produktům nebo službám jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky v internetovém obchodě stejně tak, jako na zboží mohou být i drobné tvarové odchylky.

 7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Zákazníkovi nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, tj. použití internetového obchodu a nákup v jeho rámci není ze strany prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy musí kupující uhradit před odesláním zboží na doručovací adresu; pokud však kupující zvolí možnost úhrady na dobírku, hradí kupní cenu a související náklady při převzetí zboží.

 2. Způsob úhrady si zákazník zvolí v rámci vyplňování objednávky dle aktuálních možností nabízených internetovým obchodem, resp. platební bránou ComGate.

 1. Zákazník je povinen hradit kupní cenu včetně DPH. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží (dopravné) ve výši uvedené v internetovém obchodě, není-li dohodnuto jinak. V případě, že není uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. Zákazník není oprávněn na kupní cenu jednostranně započítávat jakékoli své splatné či nesplatné pohledávky vůči prodávajícímu. Zákazník není dále oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit jakékoli své případné pohledávky za prodávajícím na třetí osobu.

 3. Prodávající a kupující - podnikatel, se tímto dohodli, že prodávající je oprávněn zasílat případné faktury těmto kupujícím i výhradně elektronickou formou.

IV.

DODACÍ PODMÍNKY

 1. Běžná expediční doba zboží je dva pracovní dny od zaplacení kupní ceny; je-li kupujícím zvolena jako způsob úhrady dobírka, je běžná expediční doba dva pracovní dny od uzavření kupní smlouvy. Pokud expediční doba připadne na období víkendů, svátků či jiných dnů volna, dochází k expedici až po těchto dnech v termínu 48 hodin od objednání před těmito dny volna.

 2. Zboží bude zákazníkovi dodáno do jím určeného místa. Zákazník má právo zvolit způsob dopravy dle aktuálních možností uvedených v internetovém obchodě. Případného dopravce však určuje prodávající.

 3. Ceník za dopravu zboží je uveden v internetovém obchodu. Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků.

 4. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 5. Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží.

 6. Ihned při dodání zboží je zákazník povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li zákazník od přepravce takto poškozenou zásilku, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu a nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu naplotik@naplotik.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420730513761 Pokud tak zákazník neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

 7. Po převzetí zboží je zákazník povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda zboží je v odpovídajícím barevném provedení a materiálu a zda nechybí žádná jeho část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li zákazník závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu naplotik@naplotik.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420730513761. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující, který není spotřebitelem, oprávněně odstoupí od smlouvy, a zboží bude vykazovat známky montáže, prodávající může požadovat po kupujícím, který není spotřebitelem, náhradu vzniklé škody, tj. zejména nákladů souvisejících s uvedením zboží do původního stavu. Úhrada škody proběhne tak, že kupní cena, která má být prodávajícím v případě odstoupení vrácena, bude snížena o způsobenou škodu.

V.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

A. PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující, kteří jsou spotřebiteli, mají právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení OZ ve lhůtě 14 dnů následujících po dni (i) kdy kupující - spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží nebo (ii) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy kupující - spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží nebo (iii) u smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupit lze i bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoli sankce ze strany prodávajícího. Toto právo na odstoupení se však netýká smluv uvedených v ustanovení § 1837 OZ. Takto nelze odstoupit zejména od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující - spotřebitel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu carport-exchange.com, s.r.o. Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, Česká republika, nebo e-mailem zaslaným na adresu naplotik@naplotik.cz Pro odstoupení může kupující - spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jenž je dostupný zde; použití vzorového formuláře není povinností kupujícího.

 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty (viz odst. 1 tohoto článku).

 4. Pokud kupující - spotřebitel odstoupí od smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího - spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím – spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb bude zpravidla použit stejný platební prostředek, který kupující - spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se strany jinak. V žádném případě však s vrácením plateb kupujícímu – spotřebiteli nevzniknou další náklady.

 5. Platby budou prodávajícím zaslány zpět kupujícímu - spotřebiteli až po obdržení vraceného zboží nebo poté, co kupující - spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu; rozhoduje okamžik, který nastane dříve.

 6. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět prodávajícímu na adresu carport-exchange.com, s.r.o., provozovna Oldřichovice 152, Třinec 73961, na téže adrese je možno zboží vrátit osobně. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je v jejím rámci zboží prodávajícímu odesláno.

 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V., část. A., odst. 1. těchto obchodních podmínek nese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V takovém případě jsou maximální náklady na jeho vrácení prodávajícím odhadovány na částku, odpovídající nejdražšímu způsobu dopravy zboží kupujícímu dle internetového obchodu.

 8. Kupující – spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 9. Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro kupujícího, který není spotřebitelem.

 

B. PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit mimo jiné v případě, kdy výrobce zboží (odlišný od prodávajícího) přestane dodávat objednané zboží nebo výrazným způsobem změní cenu předmětného produktu.

 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ / druh zboží obvyklá). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. Nedojde-li k dohodě, prodávající má právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou chybnou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána poukázkou na adresu v co nejkratším možném termínu.  

VI.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a postupu v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího (dostupného zde) a nevyplývá-li z Reklamačního řádu, těchto OP nebo právních předpisů jinak, řídí se také příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 OZ a v případě kupujících – spotřebitelů a kupujících – nepodnikatelů také ustanoveními § 2161 až 2174 OZ).

 2. Prodávající neručí za vady vzniklé nesprávným používáním zboží a jeho neodbornou montáží.

 1. Prodávající odpovídá zákazníkům, že zboží při jeho převzetí nemá vady.

 2. Prodávající odpovídá kupujícím – spotřebitelům a kupujícím - nepodnikatelům, že v době, kdy zboží převzali,

  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

VII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - (dále jen „GDPR”) a dále s ostatními relevantními právními předpisy.

 2. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude pro:

  1. účely splnění smlouvy,

  2. účely plnění právních povinností (zejména účetních a daňových), a

  3. pro účely oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti zákazníkem vznesených nároků a v obraně proti neoprávněně vzneseným nárokům zákazníka,

zpracovávat osobní údaje kupujícího, a to zejména:

 • jméno, příjmení,
 • adresa bydliště,
 • adresa pro doručení zboží,
 • adresa elektronické pošty,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu, platební karty či jiné údaje související s platbou kupní ceny,
 • IČ a DIČ u podnikajících fyzických osob
 • IP adresa
 • identifikační údaje právnické osoby, kterou osoba uzavírající smlouvu zastupuje.
 1. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 2 tohoto článku OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.

 2. Pro účely oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících v zajištění řádného fungování internetového obchodu, zejména z hlediska správného zobrazování jeho obsahu, jakož i pro účely cílení reklamy, bude prodávající zpracovávat osobní údaje v podobě tzv. souborů cookies. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR.

 3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích, aby mohl dostát své povinnosti zpracovávat přesné údaje.

 4. Prodávající může pověřit zpracováním osobních údajů zákazníka třetí osobu, jakožto zpracovatele (např. účetní a daňoví poradci). Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám, nicméně u osobních údajů v podobě souborů cookies může docházet k předávní těchto osobních údajů na serverová úložiště v USA.

 5. Osobní údaje dle odst. 2 tohoto článku OP budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány alespoň po dobu 10 let (přesná doba závisí na aktuálních právních předpisech, které např. ukládají povinnost archivovat vydané faktury po stanovenou dobu) ode dne dodání zboží zákazníkovi. Osobní údaje dle odst. 4 tohoto článku OP budou zpracovávány po dobu 13 měsíců ode dne posledního použití příslušného souboru cookies. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo manuálně v tištěné podobě.

 6. Za účelem splnění informační povinnosti dle GDPR prodávající shrnuje a doplňuje následující informace:

 1. správcem osobních údajů je prodávající, tj. společnost carport-exchange.com, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 04529031, tel.: +420730513761 e-mail: naplotik@naplotik.cz

 2. pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven;

 3. rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování jsou uvedeny v odst. 2-4 tohoto článku OP;

 4. oprávněné zájmy správce jsou uvedeny v odst. 2 a 4 tohoto článku OP;

 5. mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci zboží a zpracovatelé, tj. případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro webovou stránku, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní internetového obchodu, reklamní společnosti v případě souborů cookies;

 6. Prodávající nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím, nicméně u osobních údajů v podobě souborů cookies může docházet k předávní těchto osobních údajů na serverová úložiště v USA. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a USA k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA;

 7. doba zpracování osobních údajů je uvedena v odst. 7 tohoto článku OP;

 8. Zákazník má zejména právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;

 9. souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odst. 4, 6 a 7 tohoto článku OP) je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním;

 10. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);

 11. poskytnutí údajů dle odst. 2 tohoto článku OP pro účely v něm uvedené je zákonným požadavkem, tudíž zákazník má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by prodávající nemohl smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající;

 12. nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

 1. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace nebo informaci neposkytnout pouze v případě, je-li žádost zákazníka zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje.

 2. Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a dále v případě, jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.

 3. Zákazník má dle GDPR a za podmínek v něm uvedených kromě výše uvedených i tato práva:

  1. právo na omezení zpracování;

  2. právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování.

 4. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na data právnických osob.

VIII.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Prodávající informuje kupujícího - spotřebitele, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených s prodávajícím je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz). Nepodaří-li se spor vyřešit dohodou smluvních stran, může se kupující - spotřebitel na uvedený subjekt obrátit.

 2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro kupujícího - spotřebitele zpoplatněna, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího - spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

 3. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu stanoví ustanovení § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující - spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

 4. Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto OP platí ve znění uvedeném v internetovém obchodě v den odeslání objednávky zákazníkem. Odesláním objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení OP a reklamačního řádu a platnou cenu zboží včetně nákladů na dodání uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 2. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v elektronické podobě; smlouva je po svém uzavření prodávajícím archivována, a to ve formě elektronické a je přístupná pouze prodávajícímu. Podstatné náležitosti smlouvy včetně identifikace kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění OP je vždy zveřejněno v internetovém obchodu.

 3. Tyto OP jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem, není-li pro některé zákazníky použití některých ustanovení vyloučeno. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto smluvním podmínkám.

 4. Vyřizování stížností zákazníků zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy naplotik@naplotik.cz Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.

 5. Není-li pro některý případ smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou smluvní strany oprávněny doručovat druhé smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty, a to v případě prodávajícího na příslušné e-mailové adresy uvedené v těchto OP a v případě zákazníka na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zboží. Tímto ustanovením není vyloučeno zasílání klasickou poštou nebo osobní předání. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že ji adresát odmítne převzít.

 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícím – spotřebitelům ani k jiným zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

 8. Pokud by kterékoli ustanovení ve smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Odporuje-li některé ustanovení těchto OP kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.

 9. Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7. března 2019.

  

Zpět do obchodu