Zpět do obchodu

Registrace

Mimosoudní řešení sporů

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

   1. Prodávající informuje kupujícího - spotřebitele, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených s prodávajícím je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz). Nepodaří-li se spor vyřešit dohodou smluvních stran, může se kupující - spotřebitel na uvedený subjekt obrátit.

   2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro kupujícího - spotřebitele zpoplatněna, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího - spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

   3. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu stanoví ustanovení § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující - spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

   4. Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto OP platí ve znění uvedeném v internetovém obchodě v den odeslání objednávky zákazníkem. Odesláním objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení OP a reklamačního řádu a platnou cenu zboží včetně nákladů na dodání uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 2. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v elektronické podobě; smlouva je po svém uzavření prodávajícím archivována, a to ve formě elektronické a je přístupná pouze prodávajícímu. Podstatné náležitosti smlouvy včetně identifikace kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění OP je vždy zveřejněno v internetovém obchodu.

 3. Tyto OP jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem, není-li pro některé zákazníky použití některých ustanovení vyloučeno. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto smluvním podmínkám.

 4. Vyřizování stížností zákazníků zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy naplotik@naplotik.cz Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.

 5. Není-li pro některý případ smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou smluvní strany oprávněny doručovat druhé smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty, a to v případě prodávajícího na příslušné e-mailové adresy uvedené v těchto OP a v případě zákazníka na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zboží. Tímto ustanovením není vyloučeno zasílání klasickou poštou nebo osobní předání. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že ji adresát odmítne převzít.

 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícím – spotřebitelům ani k jiným zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

 8. Pokud by kterékoli ustanovení ve smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Odporuje-li některé ustanovení těchto OP kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.

 9. Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7. března 2019.

Zpět do obchodu